Základné informácie o daniach a poplatkoch Základné informácie o daniach a poplatkoch

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

 

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani z nehnuteľností

 

Typy informácií:

 • Sadzby dane za daň z nehnuteľností
 • Popis vzniku/zániku/zmeny daňovej povinnosti
 • Detailné informácie k priznaniu k dani z nehnuteľností
 • Popis prípadných znížení daní
 • Zverejnené tlačivá

 

Príklad:

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Obec Horná Dolná upozorňuje občanov – daňovníkov, že od roku 2013 nastala zmena v podávaní daňového priznania za miestne dane (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

Zmena spočíva v tom, že horeuvedený zákon spája do spoločného tlačiva priznanie nasledovných štyroch miestnych daní:

• daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel, daň zo stavieb slúžiacich na viaceré účely, daň z bytov)

• daň za psa

• daň za predajné automaty

• daň za nevýherné hracie prístroje.

Spoločné tlačivo má názov „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje".

Tlačivo je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na obecnom úrade v Hornej Dolnej alebo TU.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje" podajú:

• tí občania, ktorí v priebehu roka 2013 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2013.

Termín podania tlačiva je do 31. 1. 2014

• noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2013 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti).

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

• noví prevádzkovatelia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31. 12. 2013.

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje" s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať:

• vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2013, (napr. kúpa, dedičstvo, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.)

Termín podania tlačiva je do 31. 1. 2014

• majitelia psov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31.12.2013 zmenu vlastníctva (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

• prevádzkovatelia predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje a majú k 31.12.2013 zmenu vlastníctva (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja.

Termín podania tlačiva je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje" ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, preukaz ZŤP alebo ZŤP S a pod.

Obec Horná Dolná ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje" ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím. V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k ..." . Daňovník bude povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného Rozhodnutia.

Poplatky:

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo VZN č.4/2013 v znení neskorších zmien

Poplatok za psa: FO – občania 30€ v bytovom dome, 15€ v rodinnom dome, PO a FO podnikatelia: 30€

Poplatok za predajné automaty:

-predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac desať druhov tovaru 89,50 €

-predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru s viac ako desiatimi druhmi tovaru 119,50 €

-predajný automat, ktorý obsahuje aj alkoholické alebo tabakové výrobky 119,50 €

-predajný automat ponúkajúci hygienickú obuv v zdravotníckych zariadeniach 15,00 €

-predajný automat ponúkajúci hračky 20,00 €

Poplatok za nevýherné hracie prístroje:

-za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok 165 €

-za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok ak obsahuje software na počítačové hry alebo je možné hry prostredníctvom internetu využívať 33 €

Vybavuje: p. Šuleková, prízemie, č. dverí 23

Kontakt: 090X XXX XXX

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Typy informácií:

 • identifikácia poplatníkov (osoba s trvalým, prechodným pobytom, právnická osoba,...)
 • sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • hodnota koeficientu,
 • popis zberu, jeho frekvencia a druhy zbieraných odpadových komodít,
 • popis vzniku/zániku/zmeny poplatkovej povinnosti,
 • podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti,
 • formu a miesto zaplatenia poplatku,
 • podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri znížení alebo odpustení poplatku,
 • informácie o množstvám vyzbieraného odpadu (ak týmito informáciami disponuje back-office),
 • zverejnené tlačivá

 

Príklad:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlásenie o vzniku, zániku poplatkovej povinnosti, zmene nahlásených skutočností k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, potvrdenie o výške daňových nedoplatkov (výkaz nedoplatkov) na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzby za miestny poplatok sú určené vo Všeobecne záväznom nariadení obce Horná Dolná č. 12/2013 v platnom znení.

Poplatok sa uhrádza na základe platobného výmeru vyrubeného obcou Horná Dolná

Fyzické osoby – občania

0,03 € za osobu a deň

PO a FO - podnikatelia

0,05 € za osobu a deň, koeficient 1

/neplatí pre poplatníkov, ktorí sa prihlásili do množstvového zberu/

Sadzba pre množstvový zber  je 0,1155 €/kg

Vybavuje: p. Bc. Nosko, 1. poschodie, č. dverí 41

Kontakt: 090X XXX XXX

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

 

 

Daň za ubytovanie

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani za ubytovanie

 

Typy informácií:

 • sadzby dane za ubytovanie
 • rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane,
 • spôsob vyberania dane,
 • náležitosti potvrdenia o zaplatení dane,
 • lehoty a spôsoby jej odvodu obci,
 • podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane,
 • Zverejnené tlačivá

 

Príklad:

Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z. Základom dane je počet prenocovaní.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení poskytujúcom prechodné ubytovanie ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Legislatívna úprava:

VZN č. 117/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.doc)

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (.pdf)

zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (.pdf)

Vybavuje: p. Uličná, prízemie, č. dverí 13

Kontakt: 090X XXX XXX

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani za užívanie verejného priestranstva

 

Typy informácií:

 • sadzby dane za užívanie verejného priestranstva,
 • popis vzniku/zániku/zmeny daňovej povinnosti,
 • zoznam miest, ktoré sú verejnými priestranstvami,
 • zoznam vyhradených priestorov na dočasné parkovanie motorového vozidla,
 • podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti,
 • spôsoby vyberania dane, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od tejto dane,
 • zverejnené tlačivá

 

Príklad:

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Horná Dolná. Pre účely tejto dane sa verejným priestranstvom na území obce ďalej považujú najmä nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Horná Dolná:

a/ miestne cestné komunikácie v celej ich dĺžke a v šírke,

b/ vybudované chodníky, prípadne aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom území obce,

c/ verejné priestranstvá na území obce, a to:

-          nezastavané plochy,

-          parky, zelené plochy medzi chodníkmi a komunikáciami,

-          parkoviská,

-          námestia,

-          všetky neknihované parcely v intraviláne,

-          trhoviská, vydláždené prípadne aj inak upravené plochy.

d/ na účely tohto nariadenia sa za verejné priestranstvo nepovažujú nehnuteľnosti-pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitných predpisov.

Osobitným užívaním verejného priestranstva pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä:

a/ umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb – napr. predajný stánok, zariadenie na poskytovanie dočasných reštauračných služieb, napr. letná terasa, a pod.,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia – napr. lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska, UNIMO bunky, montážna plošina, a pod.,

c/ umiestnenie zariadenia cirkusu,

d/ umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

e/ umiestnenie skládky – napr. skládka stavebného materiálu, skládka sutiny, kameňov, zeminy,

f/ umiestnenie prenosnej garáže – sklápacie garáže, betónové garáže,

g/ umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,

h/ využitie verejného priestranstva na umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej na reklamné, propagačné účely a hnuteľnej veci umiestnenej v rámci predvolebnej kampane alebo iného podujatia organizovaného politickými stranami a hnutiami (napr. tribúna), hnuteľnej veci slúžiacej pre účely ambulantného predaja (napr. príves, karavan, predajný stôl, motorové vozidlo, prenosné informačné zariadenie pred alebo v blízkosti prevádzkových jednotiek a pod.),

i/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Trvalým parkovaním sa rozumie využitie verejného priestranstva na vyhradené parkovacie miesto alebo súvislé státie na tom istom mieste pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby.

Poplatky:

Sadzby dane sú určené nasledovne :

a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb sa sadzby stanovujú s prihliadnutím na atraktivitu verejného priestranstva podľa štyroch pásiem nasledovne :

0,20 € / m2 / deň I. pásmo

0.19 € / m2 / deň II. pásmo

0,18 € / m2 / deň III. pásmo

0,17 € / m2 / deň IV. pásmo

b) za umiestnenie stavebného zariadenia - 0,12 € /m2 /deň

c) za umiestnenie zariadenia cirkusu - 0,10 € /m2 /deň

d) za umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií - 0,30 € /m2 /deň

e) za umiestnenie skládky - 0,25 € /m2 /deň

f) za umiestnenie sklápacej prenosnej garáže - 125,00 € /m2 /rok

g) prenosné garáže betónové charakteru dočasnej stavby - 0,70 €/m2 /rok

h) za umiestnenie veľkoobjemového kontajnera - 1,00 € /m2 /deň

i) za krátkodobé využitie verejného priestranstva - 0,50 € /m2 /deň

Trvalé parkovanie

665 € za jedno parkovacie miesto na kalendárny rok v zóne s plateným parkovaním v zmysle VZN

330 € pre automobily do šesť ton za jedno parkovacie miesto mimo zóny s plateným parkovaním

500 € pre automobily nad šesť ton za jedno parkovacie miesto mimo zóny s plateným parkovaním

Vybavuje: p. Ing. Nosná, prízemie, č. dverí 58

Kontakt: 090X XXX XXX

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva je možné podať aj elektronicky na stránkewww.dcom.sk

 

 

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

 

Typy informácií:

 • sadzby dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta alebo paušálna suma dane a podmienky vyberania paušálnej sumy dane,
 • spôsob vyberania dane,
 • vymedzenie historickej časti,
 • podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti,
 • popis prípadných oslobodení od dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane,
 • zverejnené tlačivá

 

Príklad:

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Na území obce Horná Dolná je historickou časťou územie pešej zóny na námestí SNP.

Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.

Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta. Sadzbu dane určuje obec za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta.

Sadzba dane je za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta:

0,20 € - pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta alebo paušálna suma 40,70 € na kalendárny rok,

3,00 € - za motorové vozidlo zabezpečujúce dovoz nákladu väčšieho objemu (biela technika, nábytok a pod.) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na uliciach v historickej časti mesta,

1,00 € - pre fyzickú osobu, ak preukáže možnosť parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom na jedno parkovacie miesto môže byt daný súhlas len pre jedno vozidlo), alebo paušálna suma 118,00 € na kalendárny rok,

15,00 € - pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú podnikať, ak preukáže možnosť parkovania v garáži (listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou), alebo v dvornom priestore mimo verejného priestranstva (so súhlasom vlastníka nevyhnuteľnosti, v ktorej sa dvorný priestor nachádza alebo so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnostiach, v ktorých sa dvorný priestor nachádza, prípadne so súhlasom získaným na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom na jedno parkovacie miesto môže byt daný súhlas len pre jedno vozidlo), alebo paušálna suma 1273,00 € na kalendárny rok,

10,00 € - za motorové vozidlo, ktorého držiteľ preukáže osobitné užívanie komunikácie (stavebná činnosť, rozkopávka, kultúrne podujatie a pod.) na uliciach v historickej časti mesta,

0,02 € - za motorové vozidlo, ktorého držiteľom je občan-držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu

Vybavuje: p. Ing. Smerčiaková, prízemie, č. dverí 26

Kontakt: 090X XXX XXX

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

 

 

Daň za jadrové zariadenie

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani za jadrové zariadenie

 

Typy informácií:

 • Popis vzniku/zániku/zmeny daňovej povinnosti
 • Oznamovacia povinnosť
 • Spôsob vyrubovania a následného platenia
 • Sadzby dane za jadrové zariadenie v závislosti od vzdialenosti od zdroja

 

Príklad:

Daň za jadrové zariadenie

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia a to aj časť kalendárneho roka.

Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia.

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

Sadzba dane

Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením vo vzdialenosti od zdroja najviac v pásme:

        do 5 km .......................... 0,0039 € za m2

        nad 5 km do 10 km ................ 0,0013 €  za m2

        nad 10 km do 20 km ............... 0,0006 €  za m2

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

Vybavuje: p. Ing. Kováčová, prízemie, č. dverí 21

Kontakt: 090X XXX XXX

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

Sadzby daní Sadzby daní