Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Obec zverejňuje záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie v podobe textovej a grafickej časti.

Informovanosť o územnom pláne sa musí riadiť predpisom č.50/1976 Zb.

 

Typy informácií:

  • územnoplánovacie podklady

            a) urbanistická štúdia,

            b) územný generel,

            c) územná prognóza,

            d) územno-technické podklady,

  • územnoplánovacia dokumentácia obce (územný plán obce),

poprípade územnoplánovacia dokumentácia zóny (územný plán zóny).

 

Príklad:

 

Územný plán obce Horná Dolná

Jednotlivé dokumenty územného plánu obce Horná Dolná si môžete stiahnuť z týchto stránok vo formáte PDF (Acrobat Reader) alebo vo formáte JPG.


Textová časť:

Územný plán obce – Zmena a doplnky č.6

Územný plán obce - plné znenie

 

Tabuľky k textovej časti

Tab. 1: Funkčná a priestorová regulácia, bývanie (návrh)

Tab. 2: Funkčná a priestorová regulácia, bývanie (výhľad)

Tab. 3: Funkčná a priestorová regulácia, Vybavenosť (návrh)

Tab. 4: Funkčná a priestorová regulácia, Vybavenosť (výhľad)

Tab. 5: Funkčná a priestorová regulácia, Priemysel (návrh)

Tab. 6: Funkčná a priestorová regulácia, Priemysel (výhľad)

Tab. 7: Potreba plynu pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít UO do r. 2020

Tab. 8: Potreba plynu pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít UO do r. 2035

Tab. 9: Tepelný výkon a ročná potreba tepla pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít do r. 2020

Tab. 10: Tepelný výkon a ročná potreba tepla pre navrhované funkčné plochy rozvojových lokalít do r. 2035

Tab. 11: Predpokladané odnatie poľnohospodárskej pôdy (1/4)

Tab. 12: Sumárne vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy v súvislosti s platnou ÚPD    

 

Grafická časť:

ŠIRŠIE VZŤAHY

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA

VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE

VTV - VODNÉ HOSPODÁRSTVO

VTV - ENERGETIKA

VTV – TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÉ SIETE

PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PPF A LPF NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES

SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA

NALOZKA