Oznamy Oznamy

 


Informácie pre voliča       

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zoznan zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Krušinec   

Zoznam zaregistrvaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Krušinci

Územný plán - Oznámenie      

Vysledky volieb  

Plán kontrolnej činosti na 1. polrok 2019

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ 3.12.2018

OZNAM o prerokovaní správy o hodnotení a návrhu ÚPN Obce Krušinec 

Voľby prezidenta SR 2019 informácia pre voliča

Voľby prezidenta SR 2019

Voľby do európskeho parlamentu 2019 zverejnenie e-mailovej adresy na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 

Kandidáti na prezidenta SR 2019

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav 

Geografické znazornenie PÚ Krušinec 

Informácia o realizácii PÚ Krušinec.  

PSK-Plán udržateľnej mobility PSK-strateg. dokument-zverejnené 25.04.2019        

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania 

Záverečné stanovisko - Územný plán obce Krušinec                                                                                                                                                                                                                            

NRSR 2020 - zverejnenie adresy a emailu pre voľbu poštou voličom 

Informácia pre voliča k voľbam do NR SR 

Návrh na zmenu rozpočtu 

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022

Kalendár zberu 2020

Oznam pre verejnosť 

Návrh VZN ÚP Krušinec   ÚPN - Obce Krušinec   ÚPN - schéma záväzných časti   ÚPN - záväzná časť

Záverečný účet za rok 2019

Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2020 - Návrh

Pozvánka OZ 29.06.2020

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

VZN ÚP Krušinec

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

Uznesenie

Zápisnica OZ zo dňa 28.09.2020

Uznesenie OZ zo dňa  28.09.2020

Zápisnica OZ zo dňa 14.10.2020

Uznesenie OZ zo dňa 14.10.2020

Zápisnica OZ zo dňa 30.10.2020

Uznesenie OZ zo dňa 30.10.2020

Zápisnica OZ zo dňa 16.11.2020

Uznesenie OZ zo dňa 16.11.2020

Návrh na zmenu rozpočtu

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023

Územné rozhodnutie

Vyvlastňovacie konanie ,,Rekonštrukcia mosta".

Zmena rozpočtu na rok 2020

Rozpočet na roky 2021-2023

Kalendár zberu 2021

 Sčítanie obyvateľov 2021

Pozvánka OZ 31.03.2021

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na rok 2021

Záverečný účet za rok 2020

Schválená zmena rozpočtu na rok 2021

 Rozpočet na roky 2022 - 2024

Plán kontrolnej činnosti HK na rok 2022

Zápisnica OZ 20.12.2021

Uznesenia OZ 20.12.2021

Kalendár zberu 2022

Zápisnica OZ 24.01.2022

Uznesenia OZ 24.01.2022

Vyhlásenie voľby HK 

Zápisnica OZ 17.03.2022

Uznesenie OZ 17.03.2022

Záverečný účet za rok 2021

Pozvánka OZ 29.06.2022

Zápisnica OZ 29.06.2022

Uznesenie OZ 29.06.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov a obci

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volie

Počet poslancov pre voľby 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie delegátnych listín

Zoznam kandidátov pre voľby do OZ

Zoznam kandidátov pre voľbu na starostu obce