Sadzby dane z nehnuteľností, za psa, predajné a hracie automaty Sadzby dane z nehnuteľností, za psa, predajné a hracie automaty

Poplatky za daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo VZN č. 2/2014 v znení neskorších zmien

 

Poplatok za daň z pozemkov

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 určenej podľa VZN, ktoré vychádza z platného zákona č. 528/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

Hodnota pozemkov podľa VZN 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                               0,3538 €/m2

b) trvalé trávne porasty                                                                                  0,0451 €/m2

c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb

a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                                            0,099 €/m2

d) stavebné pozemky                                                                                     13,270 €/m2 

e) záhrady                                                                                                      1,3200 €/m2 

f) zastavané plochy a nádvoria                                                                       1,3200 €/m2

g) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov                                     1,3200 €/m2


Sadzba dane


a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                                0,50 %

b) trvalé trávne porasty                                                                                   1,00 %

c) záhrady                                                                                                       0,25%

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                                        0,25 %

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy      0,25 %     

f) zastavané plochy a nádvoria                                                                        0,25 %

g) stavebné pozemky                                                                                      0,25 % 

 

Poplatok za daň zo stavieb

Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je nasledovná

a) 0,05 €/mstavby na bývanie a drobné stavby s doplnkovou funkciou

b) 0,05 €/mstavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlstnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administráciu

c) 0,50 €/m2 samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži

d) 0,50 €/m2 priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administráciu

e) 1,161 €/m2 stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administráciu

f) 0,331 €/m2 ostatné stavby 

Pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok 0,050 €/m2 za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého

Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru 0,050 €/m2

 

Poplatok za daň za psa

Predmetom dane je pes na území obce, ktorý je starší ako 6 mesiacov.

FO – občania 3,30 € za jedného psa v bytovom alebo v rodinnom dome na kalendárny rok,

PO a FO – podnikatelia 3,30 € za jedného psa chovaného v budovách a objektoch na podnikanie 

Daňovník je povinný oznámiť obci do 7 dní vznik daňovej povinnosti, kedy sa pes stal predmetom dane a zánik daňovej povinnosti

 

Poplatok za daň za predajné automaty

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len predajné automaty) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Sadzba dane za jeden predajný automat na kalendárny rok je 66,39 €.

 

Poplatok za daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto automaty nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok je 66,39 €.

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.