Sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu Sadzby poplatkov za vývoz komunálneho odpadu

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.  

Sadzby za miestny poplatok sú určené vo Všeobecne záväznom nariadení obce Krušinec č. 3/2014 v platnom znení. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ. Pri určovaní poplatku sa vychádza najmä  z evidencie obyvateľstva vedenej obecným úradom v Krušinci.

 

Poplatok sa uhrádza na základe platobného výmeru vyrubeného obcou Krušinec

Sadzba poplatku za príslušný kalendárny rok je:

a) 0,038 € pokiaľ poplatník platí poplatok podľa počtu dní / prisťahovaní obyvatelia /

b) 28 €/rok pre poplatníka, ktorý je povinný platiť poplatok na celý rok.

c) 20 €/rok pre vlastníkov a užívateľov / FO / nehnuteľností slúžiacej na bývanie alebo individuálnu rekreáciu, pokiaľ nie je k tejto nehnuteľností prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.